Spotlight

Artikelindex

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: CO VAN BEEK GENERATOREN

Artikel 1 | Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: CVB : Co van Beek Generatoren, de gebruiker van deze voorwaarden,opdrachtnemer, verkoper; Wederpartij : de wederpartij van CVB, opdrachtgever, koper; Overeenkomst : de overeenkomst tussen CVB en wederpartij; Het werk: het totaal van de tussen CVB en wederpartij overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door CVB geleverde zaken. Zaken: generatoren, pompen, materialen, onderdelen etc.

Artikel 2 | Algemeen

2.1 De bepalingen van deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CVB en wederpartij, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CVB, voor de uitvoering waarvan door CVB van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van voorwaarden van wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien CVB met wederpartij meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 | Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij CVB partij is, gelden eerst als gesloten: a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel; b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door wederpartij van een door CVB gedaan aanbod; c) bij gebreke daarvan, door levering aan en afname van zaken door wederpartij, dan wel door de overhandiging door wederpartij aan CVB van relevante bescheiden en zaken, die nodig zijn voor de opdracht of door aanvang van de werkzaamheden;

3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum;

3.4 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij, door ondertekening van het contract, daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.5 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn in Euro's exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief reparatie- en onderhoudskosten, transport- en eventuele laad/los-, verpakkings- en montagekosten, brandstof en smeermiddel, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.6 Mondeling opgegeven onderhoudskosten worden bij benadering gegeven. Indien de prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden zal CVB de wederpartij onmiddellijk in kennis stellen. Indien de wederpartij de overeenkomst wenst te ontbinden, dient hij de zaak, indien deze zich bij CVB bevindt, onmiddellijk op te halen. CVB zal alsdan de zaak ter beschikking stellen indien de wederpartij de reeds door CVB gemaakte kosten aan CVB voldoet. Indien wederpartij zijn zaken ter reparatie laat, gaat hij met de verhoging van de kosten akkoord;

3.7 CVB behoudt zich het recht voor om zaken die op datum aanbod in voorraad zijn te leveren aan derden zolang wederpartij niet schriftelijk het aanbod heeft aanvaard;

3.8 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is CVB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij CVB anders aangeeft;

3.9 Een samengestelde prijsopgave verplicht CVB niet tot nakoming van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.10 Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;

3.11 CVB behoudt zich het recht voor een bestelling/opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

4.1 CVB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;

4.2 CVB stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen;

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CVB het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.4 Indien wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is wederpartij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan;

4.5 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en goedkeuringen, waarvan CVB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CVB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en goedkeuringen niet tijdig aan CVB zijn verstrekt, heeft CVB het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen;

4.6 CVB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CVB is uitgegaan van door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;

4.7 Slechts op uitdrukkelijk verzoek zullen bij een onderhoudsopdracht de vervangen materialen of onderdelen aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld;

4.8 Bij afwezigheid van dit verzoek worden vervangen materialen of onderdelen vernietigd zonder dat de wederpartij op enigerlei wijze aanspraak kan maken op vergoeding c.q. de restantwaarde van die materialen of onderdelen;

4.9 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor CVB voortvloeiende schade en kosten door wederpartij te worden vergoed;

4.10 Indien door CVB of door CVB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van wederpartij of een door wederpartij aangewezen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten;

4.11 Wederpartij vrijwaart CVB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 5 | Levering, oplevering

5.1 Levering van zaken geschiedt af magazijn c.q. werkplaats van CVB, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

5.2 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen binnen 8 werkdagen nadat CVB deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking stelt dan wel op het moment dat deze bij hem afgeleverd worden; Indien wederpartij niet binnen 8 werkdagen afneemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en uitvoering, is CVB gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van wederpartij;

5.3 Indien wederpartij de gekochte zaken niet binnen 8 werkdagen afneemt, is CVB gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. De schade die CVB bij doorverkoop lijdt komen voor rekening van wederpartij en bedraagt minimaal de verkoopprijs;

5.4 Indien CVB gegevens behoeft van wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan CVB ter beschikking heeft gesteld;

5.5 Indien CVB een termijn voor oplevering c.q. levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient wederpartij CVB schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 | Transport/Risico

6.1 Indien en voorzover CVB het transport, verzending, verpakking, laden en lossen op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door wederpartij aan CVB is verstrekt, door CVB bepaald. Tenzij anders overeengekomen, draagt wederpartij alle kosten en neemt alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder. Wederpartij dient zelf voor een deugdelijke verzekering zorg te dragen;

6.2 Eventuele specifieke wensen van wederpartij inzake het transport/verzending, worden slechts uitgevoerd, indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 7 | Onderzoek, reclames

7.1 Wederpartij is gehouden het opgeleverde werk c.q. het geleverde op het moment van levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk casu quo het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gesteld worden. Bij aflevering dient wederpartij eventuele zichtbare gebreken aan de verpakking of aan de zaken op de pakbon aan te tekenen, bij gebreke waarvan deugdelijk is geleverd;

7.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door wederpartij in aanwezigheid van CVB en/of haar transporteur en strekt ertoe te constateren of CVB aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan;

7.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 5 dagen na levering schriftelijk aan CVB te worden gemeld. Niet zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering schriftelijk te worden gemeld;

7.4 CVB dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren;

7.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van CVB juist zijn, zal CVB de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen c.q. het geleverde vervangen. Wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte zaken;

7.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien wederpartij het door CVB uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn opgeleverd;

7.7 Indien een zaak met instemming van CVB door wederpartij wordt geretourneerd, is CVB gerechtigd 15% van de verkooprijs bij wederpartij in rekening te brengen;

7.8 De navolgende situaties kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame: - afwijkingen in kleur en maat van minder dan 10 %; - de in de catalogus/aanbieding/prijslijst vermelde zet- of drukfouten en schrijffouten; - reclames over zichtbare schade of vermissing nadat wederpartij voor correcte aflevering bij de transporteur of CVB heeft getekend; - reclames over verkeerde bestellingen door de wederpartij en retourzendingen, waarvoor CVB niet aansprakelijk is.

7.9 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering niet meer mogelijk of zinvol is, zal CVB slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 8 | Modellen/monster

8.1 Is aan wederpartij een model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen;

8.2 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijsten opgenomen getallen, maten, gewichten, specificaties of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding gegeven.

Artikel 9 | Vergoedingen, prijs en kosten

9.1 Indien CVB met wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is CVB niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd;

9.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door CVB in haar prijslijst van datum overeenkomst vastgestelde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CVB, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen;

9.3 CVB is gerechtigd, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum;

9.4 CVB mag prijsstijgingen doorberekenen na 1 maand offertedatum, indien zich tussen het moment van aanbieding of offerte en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen met meer dan 5% hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld sociale lasten, omzetbelasting, wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 10 | Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden contant bij levering, dan wel binnen 30 na factuurdatum op een door CVB aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

10.2 CVB is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien de wederpartij hier niet aan voldoet is CVB niet gehouden de overeenkomst uit te voeren;

10.3 Het is de wederpartij niet toegestaan te verrekenen;

10.4 Indien wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

10.5 CVB is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te vorderen dat zij zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens CVB;

10.6 In geval van liquidatie,(aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, dood, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van wederpartij zijn de vorderingen van CVB op wederpartij onmiddellijk opeisbaar;

10.7 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 11 | Eigendomsvoorbehoud/retentierecht

11.1 Alle door CVB geleverde materialen en andere zaken, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom van CVB totdat wederpartij alle verplichtingen uit alle met CVB gesloten overeenkomsten is nagekomen;

11.2 Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren;

11.3 Voor het geval dat CVB zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan CVB of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CVB zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen; 

11.5 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper;

11.6 CVB heeft het recht van retentie zolang: - de wederpartij de kosten van de werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan; - de wederpartij kosten van eerdere werkzaamheden niet of niet geheel heeft voldaan; - de wederpartij andere vorderingen niet of niet geheel heeft voldaan; CVB zal eerst tot levering overgaan wanneer wederpartij alle vorderingen aan CVB heeft voldaan of nadat wederpartij voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 12 | Garantie 

12.1 Op alle door CVB geleverde zaken, is enkel van toepassing de daarop door of namens de fabrikant gegeven garantie(s). CVB treedt terzake van deze garantie(s) uitsluitend op als tussenpersoon. Indien CVB uitgebreidere garantie dan voormeld omschreven verstrekt, dient dat schriftelijk, door beide partijen ondertekend, te zijn geschied;

12.2 Wederpartij dient schriftelijk een beroep te doen op de overeengekomen garantie door overlegging van de aankoopbon;

12.3 Deze garantie vervalt:

- bij doorverkoop van de geleverde zaken, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;

- bij bewerkingen, wijzigingen, vermenging, veranderingen of reparatie door een derde aan of van het geleverde;

- door het geleverde niet conform de gebruiksaanwijzing te gebruiken en te onderhouden;

12.4 Op onderhoudwerkzaamheden wordt geen garantie verleend, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;

12.5 Zolang wederpartij niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

×

TOP